Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Ansvar

Wintershall Norge er urokkelig når det gjelder å være en operatør som viser ansvarlig og etisk adferd. Vi er kompromissløse når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. 

Vi har et langtidsengasjement på norsk sokkel og er overbevist om at vi bør bestrebe å være en verdifull bidragsyter til det norske samfunnet.

Visjoner & Retningslinjer

HMSK er en integrert del av alle våre aktiviteter. Retningslinjene våre viser oss hvordan vi skal nå målene våre ved å skape positive holdninger for HMSK og oppmuntre til forbedring av HMS-kulturen vår. Vår HMSK-visjon er å hele tiden sikte mot null skade på mennesker, miljø og eiendeler.

Våre retningslinjer for HMSK består i å beskytte helse, miljø og sikkerhet samtidig som hovedmålet er å sørge for kvalitetstjenester og -produkter. Selskapets ledere vil sørge for å ta alle nødvendige skritt for å iverksette disse retningslinjene.

For å oppnå visjonen og retningslinjene for HMSK skal vi:

  • gjøre HMSK og risikoreduksjon til førsteprioritet på alle nivåer i organisasjonen
  • jobbe for å forhindre forurensning, redusere utslipp og beskytte biologisk mangfold i alle aktiviteter med potensielt betydelige miljøpåvirkninger
  • identifisere, evaluere, styre risikoen i alle aktiviteter og operasjoner for å minimere eller eliminere skade på mennesker, miljøet og eiendeler
  • bruke energi på en forsvarlig og effektiv måte gjennom energiledelse og ved å bruke energieffektiv teknologi hvor hensiktsmessig
  • drive forretninger i samsvar med relevante lover og regler
  • hele tiden forsøke å forbedre HMSK-arbeidet gjennom overvåking, rapportering, revisjon og risikoreduserende tiltak
  • skape et positivt arbeidsmiljø hvor mennesker får eierskap til virksomhetens aktiviteter
  • skape et trygt og sunt arbeidsmiljø
  • fastsette HMSK-mål som ytelsesmål
Teaser Corporate Responsibility Report Wintershall

Rapport om firmaets ansvar

Vår "Rapport om firmaets ansvar 2016" viser hvordan Wintershall ivaretar sitt ansvar overfor sine medarbeidere og også overfor miljøet og samfunnet.

Alle aktiviteter Wintershall-gruppen har innenfor områdene økonomisk, økologisk og sosial bærekraft vises her på en komprimert og lettfattelig måte.

Offshore ansatt på en plattform
I Wintershall Norge skal vi sørge for et sunt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Helse & Arbeidsmiljø

I Wintershall Norge skal vi sørge for et sunt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi sørger for et sunt og inspirerende arbeidsmiljø ved å hele tiden ta høyde for de omstendigheter som har innvirkning på våre ansattes velferd. Vi ser på det som avgjørende å søke stadig forbedring innen bedriftshelse, ikke bare blant våre ansatte, men også de som er innleide eller kommer fra tredjepart.

Sikkerhet

Ansatte som diskuterer
I Wintershall Norge står sikkerheten til våre ansatte, kontraktører og leverandører alltid i høysetet.

Sikkerhet først

I Wintershall Norge står sikkerheten til våre ansatte, kontraktører og leverandører alltid i høysetet. Vi sørger for kontinuerlig risikostyring i forbindelse med virksomheten vår og sikrer at våre installasjoner er bygget etter den høyeste tekniske standard og alltid setter sikkerheten først. Vi samarbeider med kontraktører og leverandører for å stoppe enhver handling og operasjon som ikke er sikker.

Risikostyring er bygget på interaksjon mellom ansatte, organisasjon og teknologi. Det omfatter fareidentifikasjon, risikovurdering og en systematisk styring av den aktuelle risiko.  Det blir benyttet omfattende risikostyringssystemer for å forstå og forebygge alvorlige ulykker.

Vi registrerer og evaluerer hendelser for å forebygge gjentakelse, og oppretter målsettinger og ytelsesindikatorer for å stadig forbedre HMS-resultatene våre.

Beredskapsforberedelser hjelper oss til å vite hvordan vi skal handle i tilfelle en nødssituasjon og hvordan vi kan minimere konsekvensene.

Wintershall Norge er også opptatt av sikkerhet, noe som betyr å beskytte våre ansatte, vår informasjon og våre eiendeler.

Offshore ansatt på en plattform
I Wintershall Norge skal vi sørge for et sunt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Miljø

I Wintershall Norge har vi forpliktet oss sterkt til miljøstyring. Vår visjon er å drive virksomheten med minst mulig belastning på miljøet. For å oppnå dette integrerer vi miljøledelse og energiledelse i våre planleggings- og beslutningsprosesser, på alle nivåer i organisasjonen.

I 2017 var Wintershall Norge den første operatøren i Norge som ble sertifisert for energiledelse (ISO 50001). Samtidig fikk vi miljøledelse (ISO 14001) sertifisering. ISO-sertifiseringene vil hjelpe oss med å redusere vårt energiforbruk og miljøpåvirkning.

Vi fokuserer også på å minimere økologisk forstyrrelse i vår virksomhet, spesielt med hensyn til å ikke skade følsomme habitater og å bevare biologisk mangfold. For å oppnå dette, bruker vi teknologier med lav innvirkning på miljø.

Å bevare miljøet er åpenbart viktig for hele verdens befolkning. Vi mener derfor at miljøvern er en del av vår økonomiske egeninteresse.

Janne Lea, Head of HSEQ

Kvalitetssikring

I Wintershall Norge har vi forpliktet oss til å sikre at alle våre aktiviteter er planlagt, designet, bygget, boret, operert og vedlikeholdt i henhold til høye og konsekvente standarder. 

Vi har opprettet et styringssystem  for å sikre at vi tilfredsstiller disse standardene ved å definere mål for kvalitetsvurdering og sikring av kvalitetsstyring. Styringssystemet vårt fastsetter minimumskravene for ytelse og sørger for at de ansatte i Wintershall Norge har retningslinjer som forklarer hvordan de skal utføre sitt arbeid. Systemet også reflekterer våre forpliktelser overfor regelverk.

Vi har forpliktet oss til kontinuerlig forbedring av alle fasene av våre aktiviteter og prosesser slik at vi kan innfri målene våre.

Våre risikostyringsprosesser er avgjørende for at vi skal nå våre HMSK-mål.

Janne Lea, Leder av HSEQ

Fiolin i samspill med symfoniorkesteret.
Wintershall er stolt sponsor av Stavanger symfoni orkester (SSO). Bilde av Emile Ashley
Sosialt ansvar Vi gir tilbake til det norske samfunnet

Wintershall Norge tar sosiale ansvar seriøst. Vi har et langtidsengasjement i Norge og ønsker å bidra til alle deler av det norske samfunnet. Blant annet støtter vi lokale talent, bidrar til veldedige organisasjoner, til kunst og kultur.

Vi er også en ivrig kunstsamler som vil bidra til å støtte og utvikle lokale kunstnere.

Wintershall Norge kunstsamling

Etikk & Etterlevelse Forpliktelse til etisk virksomhet

Wintershall Norge har en uforbeholden forpliktelse til å alltid opptre etisk. Vi har ambisiøse planer om å bli en av de ledende operatørene på norsk kontinentalsokkel, og vi er stolte av å allerede være ledende i arbeidet etisk i samhandlingen med hverandre, våre partnere og omverdenen.

Se våre etiske retningslinjer for å finne ut hva vi gjør for å sikre at alle deler av virksomheten følger den høyeste etiske standard.
Wintershall Norge har et omfattende opplæringsprogram for å sørge for at medarbeidere på alle nivåer i virksomheten oppfyller de lovpålagte kravene fra norske myndigheter, samt oppfyller standarder innen tema som helse og sikkerhet, korrupsjon og konfidensialitet til barnearbeid.

Les mer om vårt etterlevelsesprogram

Konsekvensutredning

Nova-utbyggingen

Nova (tidligere kjent som Skarfjell) er et oljefunn i nordlige Nordsjøen, lokalisert omtrent 16 kilometer sørvest for Gjøa-feltet. Øvre jura reservoar er av sandstein av god kvalitet, som inneholder lett olje med en betydelig oljekolonne og en gasskappe. Funnet ble påvist våren 2012 ved boring av letebrønn 35/9-7.

Med den anbefalte utbyggingsløsning vil Nova bygges ut med to havbunnsrammer tilknytning Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa vil også tilby gassløft og vanninjeksjon for trykkstøtte

Funnet ligger i hovedsak i PL418 med små volumer i PL378, PL248C og et åpent område (tidligere PL420).

Konsekvensutredningen for Nova er utarbeidet av Wintershall Norge på vegne av partnerskapet. Kommentarer kan sendes til selskapet, med kopi til Olje- og energidepartementet, innen 5. februar 2018.

Nova konsekvensutredning

Mariafeltet

Mariafeltet ble oppdaget i 2010 og tilhører produksjonslisensene 475BS og 475CS, tildelt i henholdsvis 2009 og 2011. Feltet er operert av Wintershall Norge AS med Petoro AS og Centrica Resources (Norge) AS som partnere.

Funnet ligger i den sørlige delen av Norskehavet, 200 km fra fastlandet og på 300 m dybde. Feltet inneholder olje og assosiert gass, og det totale reserveanslaget er anslått til 180 millioner fat oljeekvivalenter. Den anbefalte utbyggingsløsningen er en subsea tieback til Kristin for produksjon, vanninjeksjon fra Heidrun som ligger 40 km nord, og gass fra Åsgard/Tyrihans-systemet som ligger ca. 20 km sør.

Last ned høringsdokumentet

Test
Test
Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.