Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
27.09.2018

BASF and LetterOne sign agreement to merge Wintershall and DEADanner nytt ledende, uavhengig olje- og gasselskap i Europa

© Wintershall/Damm&Bierbaum

Ludwigshafen, Tyskland. BASF og LetterOne har inngått en bindende transaksjonsavtale om å fusjonere sine respektive olje- og gassvirksomheter til en felles virksomhet. Det nye selskapet vil få navnet Wintershall DEA. «Wintershall DEA blir et nytt ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap i Europa med internasjonale operasjoner i kjerneregioner. Ved å fusjonere de to tyskbaserte virksomhetene legger BASF og LetterOne grunnlaget for videre lønnsom vekst,» sa Dr. Hans-Ulrich Engel, nestleder i styret og finansdirektør i BASF SE. På mellomlang sikt forventer BASF og LetterOne en børsnotering (IPO) av Wintershall DEA.

Transaksjonen forventes gjennomført i første halvdel av 2019, forutsatt myndighetsgodkjenning for fusjonsstyring og fremmedinvestering, samt godkjenning fra tyske bergverksdriftsmyndigheter og føderale myndigheter for kommunikasjon og infrastruktur. Wintershall og DEA vil i tiden frem til gjennomført transaksjon fortsette som uavhengige selskaper.

Wintershall og DEAs kombinerte virksomhet hadde et proformasalg på 4,7 milliarder euro i 2017, driftsinntekter før rentekostnader, skatt, avskrivninger og amortisasjon (EBITDA) på 2,8 milliarder euro og nettoinntekter på 740 millioner euro. I 2017 utgjorde Wintershall og DEAs samlede proforma hydrokarbonproduksjon 210 millioner fat oljeekvivalenter (FOE). Det tilsvarer en daglig produksjon på om lag 575 000 FOE. Den felleskontrollerte virksomheten vil ha en jevnere regional tilstedeværelse med vekstmuligheter i kjerneregioner og forventer en daglig produksjon på mellom 750 000 og 800 000 fat oljeekvivalenter mellom 2021 og 2023. Virksomheten forventer at fusjonen vil skape synergier tilsvarende minst 200 millioner euro per år fra og med år tre etter at transaksjonen er gjennomført.

Konsernsjef i Wintershall, Mario Mehren, blir styreleder og konsernsjef i Wintershall DEA. Maria Moræus Hanssen, konsernsjef i DEA, blir visekonsernsjef og operasjonsdirektør for det nye selskapet. Styret i Wintershall DEA vil bestå av fem medlemmer, deriblant styremedlem i Wintershall, Thilo Wieland, og Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge. Hvem som får stillingen som finansdirektør (CFO) vil bli bestemt senere.

For å gjennomføre fusjonen vil LetterOne overføre alle sine aksjer i DEA Deutsche Erdöl AG til Wintershall Holding GmbH mot utstedelse av nye aksjer i selskapet til LetterOne. Wintershall vil deretter skifte navn til Wintershall DEA, og det nye selskapet vil ha hovedkontor i Kassel og Hamburg i Tyskland. I utgangspunktet vil Wintershall få 67 prosent av Wintershall DEAs ordinære aksjer, mens LetterOne vil få 33 prosent. Fordelingen gjenspeiler verdien av Wintershall og DEAs respektive lete- og produksjonsvirksomheter. For å reflektere verdien av Wintershalls gasstransportvirksomhet vil BASF også få preferanseaksjer. Disse vil bli endret til ordinære aksjer i Wintershall DEA innen 36 måneder etter sluttføring, men i alle tilfeller før børsnotering (IPO). BASF vil da eie 72,7 prosent av aksjene i Wintershall DEA.

Innvirkning på regnskapet og økonomiske utsikter for BASF-konsernet

Inngåelsen av fusjonsavtalen vil få umiddelbar innvirkning på regnskapet til BASF-konsernet: Salg og inntjening fra olje- og gassegmentet vil ikke lenger bli inkludert i salg og EBIT for BASF-konsernet – med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2018, og tall fra foregående år vil bli omarbeidet. Etter sluttføring vil fortjeneste føres som egen post under inntekter før minoritetsinteresser for BASF-konsernet («inntekter fra avsluttede operasjoner»).

Som følge av regnskapsendringene for Wintershall-konsernet etter inngåelse av den bindende transaksjonsavtalen, vil de økonomiske utsiktene for BASF-konsernet bli justert for hele 2018. Selskapet forventer fortsatt en liten økning i salget i forhold til de justerte tallene for 2017 (2017 omarbeidet: 61,2 milliarder euro). Selskapet forventer nå en liten økning i EBIT før spesielle poster sammenlignet med de justerte tallene for 2017 (2017 omarbeidet: 7,6 milliarder euro). Det forventes en betydelig nedgang i EBIT sammenlignet med fjorårets justerte tall (2017 omarbeidet: 7,6 milliarder euro). Før de regnskapsmessige virkningene av transaksjonen ble tatt i betraktning forventet selskapet en liten økning i salg og EBIT før spesielle poster og en liten nedgang i EBIT. I 2017 hadde BASFs olje- og gassegment en omsetning på 3,2 milliarder euro mens EBIT før spesielle poster var på 793 millioner euro og EBIT på 1 milliard euro. I første halvdel av 2018 hadde segmentet en omsetning på 1,9 milliarder euro, mens EBIT før spesielle poster beløp seg til 756 millioner euro og EBIT til 783 millioner euro.

Fra og med datoen for inngåelse av transaksjonen vil BASF regnskapsføre sin andel i den felleskontrollerte virksomheten Wintershall DEA ved hjelp av egenkapitalmetoden og inkludere sin andel av Wintershall DEAs nettoinntekter i EBIT for BASF-konsernet (regnskapsført under «Annet»). Gevinsten fra overgangen fra full konsolidering til egenkapitalmetoden vil fremkomme i inntekter fra avsluttede operasjoner fra og med inngåelse av transaksjonen.

Nøkkelfakta og -tall for Wintershall og DEA

BASFs olje- og gassvirksomhet inkludert gasstransport er samlet i Wintershall-konsernet, som består av Wintershall Holding GmbH og dets datterselskaper. LetterOnes olje- og gassvirksomhet består av DEA Deutsche Erdöl AG og dets datterselskaper.

DEA har virksomhet innenfor leting og produksjon av råolje og naturgass og har hovedkontor i Hamburg i Tyskland. Selskapet har lang erfaring fra hele verdikjeden innenfor oppstrømsvirksomhet. DEA har rundt 1150 ansatte og har andeler i produksjonsanlegg og lisenser i Tyskland, Norge, Danmark, Egypt, Algerie og Mexico.

Wintershall, som har sitt hovedkontor i Kassel i Tyskland, fokuserer på leting og produksjon i olje- og gassrike regioner i Europa, Russland, Sør-Amerika, Nord-Afrika og Midtøsten. Selskapet er også involvert i transport av naturgass i Europa sammen med Gazprom. Wintershall har mer enn 2000 ansatte og er Tysklands største olje- og gassprodusent med virksomhet over hele verden.

Om BASF

I BASF skaper vi kjemi for en bærekraftig fremtid. Vi kombinerer økonomisk suksess med miljøbevissthet og sosialt ansvar. Med mer enn 115 000 ansatte i BASF-konsernet bidrar vi til kundenes suksess innenfor de fleste sektorer og i nesten alle land i verden. Selskapets portefølje er delt inn i fem segmenter: Kjemikalier, ytelsesprodukter, funksjonelle materialer og løsninger, landbruksløsninger og olje og gass. BASF hadde en omsetning på ca. 64,5 milliarder euro i 2017. BASF-aksjer omsettes på børsene i Frankfurt (BAS), London (BFA) og Zürich (BAS). Mer informasjon på www.basf.com.

Fremtidsrettede uttalelser og prognoser

Denne publikasjonen inneholder uttalelser om fremtidige hendelser. Disse er basert på nåværende vurderinger og analyser gjort av konsernledelsen, basert på tilgjengelig informasjon. Uttalelsene gir ingen garanti for at fremtidige hendelser vil inntreffe eller resultatene av disse. De avhenger av en rekke faktorer med ulik risiko og usikkerhet og kan være basert på antagelser som kan vise seg å være unøyaktige. BASF påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere uttalelser om fremtidige hendelser som fremkommer i denne pressemeldingen eller utover lovmessig krav.

Siste nyheter

21.03.2019 Rekordproduksjon for Wintershall

Produksjon på 171 million fat oljeekvivalenter overstiger tidligere nivå betydelig

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

16.10.2018 Norge sikrer Europas langsiktige energiforsyning

Konsernsjef i Wintershall diskuterte behovet for naturgass med statsminister Erna Solberg i Berlin