Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
15.03.2012

Leting og produksjon: Internasjonale aktiviteter utvidetUtvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom / Norge og Storbritannia: Utbyggingen av oljefunn / Produksjon i Libya på ca. 60 000 fat

Kassel. Som den største internasjonalt aktive tyske olje- og naturgassprodusenten med mer enn 2000 ansatte fra over 40 nasjoner har Wintershall hovedfokus på kjerneområder der selskapet besitter høy regional og teknologisk ekspertise – dvs. Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika, Russland og området rundt Det kaspiske hav. Disse suppleres med økende aktivitet i Midtøsten-regionen.

Siden 2000 har Wintershalls produksjon vokst betraktelig. Etter betydelige økninger de siste årene ble produksjonen av olje og naturgass i 2011 opprettholdt på et høyt nivå med 1131 millioner fat oljeekvivalenter (FOE). I forhold til år 2000 med 80 millioner fat oljeekvivalenter utgjør dette en økning på ca. 41 prosent.

Fra 2010 til 2011 falt olje- og kondensatproduksjonen med 43 prosent til 25 millioner fat oljeekvivalenter (2010: 44). Naturgassproduksjonen falt med en prosent til 88 millioner fat oljeekvivalenter (2010: 89). Den kraftige nedgangen i olje- og kondensatproduksjon skyldes hovedsakelig flere måneders tapt produksjon i Libya.

De sikre olje- og gassreservene økte i forhold til utgangen av 2010 med 3 prosent til 1156 millioner fat oljeekvivalenter. Denne økningen skyldes først og fremst at reservene fra Achimgaz-prosjektet ble inkludert for første gang. Etter at testfasen nå er gjennomført, har vi satt i gang med den fullstendige feltutbyggingen. Total R/P-ratio (forhold mellom reserver og produksjon) basert på Wintershalls produksjonsandel i 2011 og som viser til reservetallet ved årets slutt er 11 år (2010: 10 år). Selskapet har påvist 31 % mer olje og gass enn det som er produsert.

10 brønner resulterte i funn


Til leting etter nye olje- og gassforekomster har Wintershall i 2011 på områdene leting og produksjon brukt totalt 832 millioner euro (2011: 571) på leting, investeringer og oppkjøp.

I forbindelse med leting etter olje- og gassfelt ble det i 2011 utført totalt 21 undersøkelses- og avgrensningsbrønner (2010: 23), og 10 av disse resulterte i funn (2010: 12). Også i 2012 planlegger Wintershall å søke etter nye forekomster i kjerneområdene, og vil i de kommende årene også fortsette utbyggingen av de allerede påviste forekomstene, i hovedsak i Nordsjøen og Norge.

I tillegg til å investere i leting, utbygging og produksjon av hydrokarboner vil vi utvide den teknologiske kompetansen, siden det er denne som skal sikre virksomhetens fremtidige vedvarende
suksess. Wintershall har egne forsknings- og utbyggingsprosjekter innen utvalgte teknologiområder. Vi har fokus på å redusere risikoen ved letemetodene, øke utvinningen fra produserende reservoarer og utvikle teknologier for reservoarer der lete- og produksjonsforholdene er vanskelige. Ved å utnytte synergieffekter med BASF-konsernets eksisterende forskningskompetanse posisjonerer Wintershall seg i konkurransen om tilgang til olje- og gassressursene som en partner med teknologisk spisskompetanse.

Vi jobber i miljøsensitive områder. Derfor vil vi, før vi starter arbeidet, grundig undersøke mulig innvirkning på miljøet, for eksempel på vann og biologisk mangfold. Sammen med eksperter, kontraktører og relevante interessenter utarbeider vi tiltak for å minimere konsekvensene for mennesker og miljøet. Vi forplikter oss til å respektere internasjonale konvensjoner, lokale forskrifter og våre egne standarder.

Tyskland

Også i 2011 satset Wintershall på tysk olje- og gassproduksjon. I Emlichheim i Niedersachsen investerte Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent i seks nye horisontale og sju vertikale brønner. Brønnene vil i løpet av de nærmeste årene utvides med 13 ytterligere avviksbrønner fra eksisterende produksjonsanlegg. For tiden produserer Wintershall i Emlichheim ca. 160 000 tonn olje per år. Basert på de nåværende beregningene vil Emlichheim bidra til Tysklands oljeforsyning i minst 25 år til.

I Aitingen og Schwabmünchen har Wintershall mellom november 2011 og januar 2012 boret tre nye brønner «Aitingen Süd 2», «Schwabmünchen 7» og «Aitingen Nord-Ost 1». Alle disse tre brønnene påviste olje. Fra mai 2012 vil oljen fra disse brønnene
fraktes gjennom stålrør til Aitingen-anlegget der den behandles og deretter transporteres til Lingen-raffineriet.

I tillegg til aktivitetene i Emlichheim og Aitingen/Schwabmünchen boret Wintershall i 2011 en ny brønn i Landau i Pfalz-regionen. Fra brønnen «Landau 2», som har produsert olje siden 1955, ble det boret en avviksbrønn mot vest med en dybde på 800 meter som ga oss tilgang til gjenværende oljereserver på 1580 meters dyp. Oljeanlegget i Landau har siden 1955 produsert ca. 4 400 000 tonn olje. Innen år 2030 vil det i Pfalz produseres ytterligere 15 000 tonn olje. Oljen som produseres i dette landet, dekker bare tre prosent av den tyske etterspørselen, men all bruk av nasjonale ressurser bidrar positivt til forsyningssikkerheten.

Gjennom brønnen «Düste Z10», som ble boret i januar 2012, utforsker Wintershall nye naturgassreserver ved Barnstorf (i Diepholz-distriktet). Ekspertene forventer at det i karbonlagene på en dybde på 4000 meter skal finnes et ”tight gas”-reservoar med opptil 40 milliarder kubikkmeter naturgass. Hvis potensialet på ca. 10 milliarder kubikkmeter naturgass kanen påvises og utvinnes, kommer det til å kunne produseres naturgass i denne byen i Niedersachsen i flere tiår fremover.

Offshorefeltet «Mittelplate», der Wintershall og RWE Dea eier 50 prosent hver, utgjør fortsatt bærebjelken i Tysklands oljeproduksjon. I 2011 har vi dessuten boret de første brønnene innenfor rammen av biopolymerprosjektet som skal øke utvinningsraten i oljefeltet «Bockstedt» i Niedersachsen.

I tillegg til produksjonsanleggene i Nord-Tyskland, Rheinland-Pfalz og Bayern fokuserer vi primært på å utvide letingen og produksjonen av olje og gass i Nordsjøen. Wintershall-plattformen «A6-A», som ligger i det ytterste nordvestlige området av den tyske delen av
Nordsjøen – det såkalte «Entenschnabel» (andenebbet) – er Tysklands eneste offshore gassproduksjonsplattform. Med en ny brønn får vi tilgang til ytterligere naturgassreserver.

I tillegg er Wintershall involvert i leteprosessen etter ukonvensjonelle gassreserver i Tyskland. Selskapet har fått tillatelse fra de relevante gruvedriftsmyndighetene til geologisk leting i to felt. Wintershall-lisensene «Rheinland» og «Ruhr» strekker seg over et område på 3900 kvadratkilometer, fra den nederlandsk-tyske grensen i vest til Sauerland i øst. Våre aktiviteter er begrenset til utelukkende geologisk leteaktivitet som skal hjelpe oss med å vurdere ressurspotensialet til mulige ukonvensjonelle reservoarer. Dypboringer eller fracking-operasjoner er ikke planlagt.

Europa

Olje og gass fra Nordsjøen vil fortsette å spille en viktig rolle i Europas energiforsyning, og Wintershall har sikret seg lovende lisenser i britisk, dansk og norsk sektor. Spesielt på norsk kontinentalsokkel utvider vi virksomheten og satser på fortsatt vekst. Wintershall har vært aktiv i Nordsjøen siden 1965. Norge har vesentlige olje- og gassreserver og gode eksisterende forbindelser med de vesteuropeiske markedene. Landet er derfor, ved siden av Russland, Europas viktigste leverandør.

Wintershall er en av de største lisensinnehaverne i Norge med over 40 lisenser og 20 operatørskap. Gjennom utbygging av de påviste reservene har selskapet oppnådd viktig fremgang i 2011. Stortinget har godkjent plan for utbygging og drift på feltet «Knarr» i den nordlige Nordsjøen. Dette feltet, der Wintershall har en eierandel på 20 prosent, består av økonomisk utvinnbare reserver i en størrelsesorden på over 70 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsstart er planlagt i 2014. Feltet «Luno» står også overfor starten på sin utbygging. I tillegg har Wintershall økt eierandelen i det lovende funnet «Maria» fra 25 til 50 prosent. Funnet «Maria» er anslått til mellom 60 og 120 millioner fat olje, og er svært lovende. I den 21. Lisensrunden ble Wintershall tildelt to lisenser, en som operatør for første gang. Samlet sett har Wintershall fem lisenser i Barentshavet. Wintershall har også utvidet virksomheten gjennom syv nye utvinningstillatelser fra Olje- og energidepartementet som vi fikk tildelt under TFO-lisensrunden i 2011.

Samlet sett investerte Wintershall i 2011 omtrent halvparten av det globale letebudsjettet på norsk sokkel. Innen 2015 planlegger selskapet å investere over to milliarder euro i leting og feltutbygging i Norge og Storbritannia og har som mål å oppnå en produksjon på 50 000 fat oljeekvivalenter per dag. Feltene «Knarr», «Luno» og «Cladhan» vil hjelpe oss med nå dette produksjonsmålet. Produksjonen fra Maria-feltet vil starte i 2016.

Aktivitetene i Storbritannia har også blitt utvidet. I feltet «Catcher» utenfor kysten av Skottland ble det i 2011 boret tre lete- og avgrensningsbrønner (med en Wintershall-andel på 20 prosent). I oktober 2011 startet Wintershall opp Wingate-plattformen, den første egenopererte gassproduksjonsplattformen i den britiske delen av Nordsjøen. På samme måte som 19 andre plattformer styres den sentralt ved hjelp av et av verdens mest moderne fjernstyringssystem. Wingate-plattformen ligger i den britiske offshorelisensen «44/24b». Wintershall er majoritetseier med en andel på 49,5 prosent. Plattformen vil til å begynne med produsere 1 500 000 kubikkmeter naturgass per dag. Ved hjelp av en brønn nummer to forventer vi å doble produksjonen til tre millioner kubikkmeter naturgass per dag. Dette tilsvarer gassforsyningen til ca. 400 000 husholdninger. Med en investering på mer enn 50 millioner euro i Wingate-prosjektet sender Wintershall også et signal om at den sørlige delen av Nordsjøen er et fremtidig satsingsområde. I den britiske Nordsjø-sektoren har Wintershall blitt tildelt mer enn 20 lisenser og er operatør i omtrent halvparten av disse.

I Danmark planlegger Wintershall i 2012 letebrønnen «Hibonite» i den vestlige delen av den danske delen av Nordsjøen etter at letebrønnen «Ravn-3» i 2009 påviste hydrokarboner hele 4469 meter under havflaten.

I Nederland startet Wintershall tidlig i 2012 med produksjon fra feltet «K18-Golf». Via et produksjonssystem på havbunnen vil det til å begynne med daglig produseres 0,75 millioner kubikkmeter naturgass. Sommeren 2012 vil en brønn nummer to sannsynligvis føre til en fordobling av produksjonen, til nesten 1,4 millioner kubikkmeter naturgass. Wintershall er en av de største naturgassprodusentene i Nederland og opererer totalt 25 offshoreplattformer. For å drive effektivt kontrollerer selskapet plattformene via et svært moderne fjernstyringssystem fra Den Helder. Slik reduseres transport- og forsyningsflygningene til plattformene med én tredjedel. I tillegg har RCO-senteret («Remote Controlled Operations» – fjernstyrte operasjoner) avgjørende betydning for kommersiell produksjon av mindre reserver i den sørlige delen av Nordsjøen. I Rijswijk i nærheten av Haag ligger også selskapets felles kompetansesenter for offshoreteknologi. Her arbeider Wintershall med å utvikle sin kompetanse på grunt vann.

E18-A-produksjonsplattformen i den nederlandske delen av Nordsjøen viser at naturgassproduksjon ikke utelukker miljøvern og økonomisk effektivitet. Størstedelen av anlegget kommer fra gassproduksjonsplattformen P14-A, som ble demontert fra installasjonen i den nederlandske delen av Nordsjøen og, etter en fullstendig ombygging i 2009, ble tatt i bruk i blokk E18-A. Som et
nytt prosjekt startet Wintershall i 2010 med utbyggingen av K18-gassforekomster i den nederlandske delen av Nordsjøen.

Russland

I 2011 fortsatte vi med felles feltutbygging sammen med Gazprom i Vest-Sibir. Produksjonen fra de to forekomstene «Yuzhno Russkoye» og «Achimgaz» gir et betydelig bidrag til Europas gassforsyning. Gassen leveres blant annet gjennom rørledningen «Nord Stream» i Østersjøen som forbinder de sibirske gassreservene direkte med Tyskland. Den første Nord Stream-ledningen ble tatt i bruk i november 2011. Ledning nummer to ventes ferdigstilt i 2012.

Det vestsibirske feltet «Yuzhno Russkoye», som Wintershall, via Severneftegazprom, har en andel på 35 prosent i, har siden andre halvdel av 2009 hatt en stabil produksjon på 25 milliarder kubikkmeter i året. I de vestsibirske forekomstene finnes det utvinnbare reserver på mer enn 600 milliarder kubikkmeter naturgass.

Det andre prosjektet, utbyggingen av IA-delregionen av den lavtliggende Achimov-formasjonen i Urengoj-feltet, går etter planen: De seks testbrønnene i de vanskelig tilgjengelige forekomstene der Wintershall deltar med en andel på 50 % gjennom Achimgaz-samarbeidet, produserer for øyeblikket 3 millioner kubikkmeter gass og 1400 tonn kondensat per dag. Etter at testfasen ble fullført i november 2011, har vi satt i gang med utbyggingen av hele feltet. I den første delen av prosjektet planlegges det 20 nye produksjonsbrønner.

Begge partnerne ønsker å bygge videre på de positive erfaringene. Medio mars 2011 undertegnet Wintershall og Gazprom en
intensjonsavtale som gir oss tilgang til to ytterligere blokker i Achimov-formasjonen på det vestsibirske Urengoj-feltet. Etter den innledende analysen antar vi at gassproduksjonen fra de nye blokkene vil kunne nå en topproduksjon som minst er på nivå med blokk IA, dvs. på åtte milliarder kubikkmeter gass i året. Andelsmessig vil Wintershall kunne utvinne like mye fra de tre Achimov-blokkene som fra «Yuzhno Russkoye». Dette innebærer en betydelig økning i totalproduksjonen. I oktober 2011 ble det konkretisert en rammeavtale som fastsetter at Wintershall, gjennom sin eierandel på 25 % i utbyggingen av Achimov-formasjonen, skal delta i blokk 4 og 5 i Urengoy-feltet – dessuten har vi en opsjon på å øke andelen ytterligere til 50 prosent. Gazprom vil til gjengjeld motta andeler med samme verdi i Wintershalls lete- og produksjonsprosjekter i Nordsjøen. I tillegg er Wintershall aktiv i området rundt Det kaspiske hav og Volgograd, der det i over ti år har blitt produsert olje i samarbeid med Russlands Lukoil.

Sør-Amerika

I Argentina har Wintershall vært aktiv siden 1978, spesielt innen produksjon av naturgass. Wintershall Energía SA, et heleid datterselskap av Wintershall i Kassel, er involvert i 15 olje- og gassfelt. Med en årlig produksjon på 27 millioner fat oljeekvivalenter er vi en av de største gassprodusentene i landet.

Wintershall legger spesiell vekt på leting etter nye forekomster, særlig råolje. I den forbindelse økte vi leteaktiviteten i Argentina. Selskapet utførte geologiske undersøkelser både av uutforskede områder, for eksempel Cañadón Asfalto-bassenget, og regioner der produksjonen allerede er i gang, for eksempel Neuquén-bassenget. Her søkes det først og fremst etter nye ressurser i dypere formasjoner ved foten av Andesfjellene. ”Tight gas”-utbyggingen av Aguada Pichana Central West-feltet i Neuquén-bassenget fortsatte. I
tillegg har Wintershall startet tre teknologiprosjekter i Neuqén-bassenget for å studere skifergasspotensialet i blokkene Aguada Pichana, Bandurria og San Roque.

Utenfor kysten av Ildlandet produserer Wintershall sammen med franske TOTAL og Panamerican Energy (PAE), gass fra Carina- og Aries-gassfeltene – så langt det største argentinske offshore gassproduksjonsprosjektet. Fra de to feltene forventer vi frem til 2027 en produksjon på totalt 56 milliarder kubikkmeter naturgass, 3,4 millioner tonn kondensat samt 2,4 millioner tonn LPG («Liquefied Petroleum Gas»). Datterselskapet Wintershall Energía har en eierandel på 37,5 prosent i dette prosjektet.

Fra og med mars 2010 er Wintershall også involvert med 25 prosent i den 6000 kvadratkilometer store Otway-blokken, samt i Tranquilo-blokken i Magellan-bassenget i Chile. Tranquilo og Otway strekker seg over 12 000 kvadratkilometer og ligger i nærheten av de eksisterende feltene i Ildlandet. Her har vi drevet letevirksomhet med seismiske undersøkelser. Den første brønnen er ferdigboret. Totalt er det planlagt seks letebrønner.

Nord-Afrika

I Libya har Wintershall vært aktiv i leting og produksjon siden 1958. Vi har investert over to milliarder dollar og boret totalt 150 brønner i Libya. Wintershall opererer åtte felt på land i lisensene 96 og 97. Gazprom er involvert i disse prosjektene med en eierandel på 49 prosent. På grunn av den spente politiske situasjonen ble av sikkerhetsgrunner produksjonen i begge lisensene innstilt i februar 2011. Fra og med medio oktober er anleggene i drift på nytt. Ved slutten av 2011 lå den daglige produksjonen på land allerede på et gjennomsnitt på 60 000 fat per dag. Det er i dag ikke mulig å forutsi når den maksimale dagsproduksjonen kan nås. I feltet «Al Jurf» på
kysten av Libya, der Wintershall har en minoritetsandel, var produksjonen innstilt fra mars til september 2011.

Midtøsten

I tillegg til aktivitetene i Nord-Afrika utvider Wintershall engasjementet på Den arabiske halvøy. I den vestlige delen av leteblokken 4N i Qatar ble i 2010 den første letebrønnen i «Khuff-formasjonen» boret. Blokken ligger i umiddelbar nærhet av «North Field», det største naturgassfeltet i verden. Den har et areal på 544 kvadratkilometer og ligger under 70 meter vann. I Qatar er vi også involvert i blokk 3, som har et areal på 1 666 kvadratkilometer. De første seismiske 3-D-undersøkelsene er fullført, og vi har planlagt å bore letebrønner i løpet av de kommende årene. Qatar har rundt 26 trillioner kubikkmeter naturgass, dvs. verdens tredje største gassreserver etter Russland og Iran.

I Abu Dhabi ble det i mai 2010 undertegnet en intensjonsavtale med «Abu Dhabi National Oil Company» (ADNOC) som gir Wintershall tillatelse til langsiktig leting og utbygging av et reservoar i den vestlige regionen av Emiratene. Som i andre kjerneområder vil Wintershall også her satse på en kombinasjon av moderne og innovative lete- og produksjonsmetoder. Wintershall har også åpnet et representasjonskontor i Abu Dhabi – som første tyske E&P-virksomhet i Emiratet. Abu Dhabi er et av de viktigste sentrene for olje- og gassvirksomhet i regionen rundt Persiabukta.
 

 1 Dette tallet inkluderer andelene til tredjeparter som kan tilskrives Gazproms deltakelse i det tyske Wintershallselskapet som holder de libyske lisensene 96 og 97. Vi tar med i beregningen produksjonsvolumene fra det vestsibirske Achimgaz-prosjektet etter at den kommersielle produksjonsfasen startet 18. November 2011.

Fremtidsrettede uttalelser og prognoser

Denne meldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser basert på ledelsens nåværende forventninger, antagelser og prognoser samt tilgjengelig informasjon på det aktuelle tidspunktet. De fremtidsrettede uttalelsene må ikke tolkes som garantier for fremtidig utvikling og resultater. Fremtidige hendelser og resultater er avhengige av en rekke faktorer; de er eksponert for ulike risikofaktorer og
usikkerheter og er basert på antagelser som kan vise seg å være feil. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere disse fremtidsrettede uttalelsene.

Wintershall Holding GmbH, som har sete i Kassel, er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen og har i mer enn 80 år vært aktivt innen leting etter og produksjon av olje og gass. Wintershall konsentrerer seg bevisst om utvalgte, viktige regioner der selskapet har omfattende regional og teknisk ekspertise til disposisjon. Det vil si Europa, Nord Afrika, Sør-Amerika, Russland og området rundt Det kaspiske hav. Aktivitetene utvides i økt grad gjennom leting i Den arabiske golf. Foretaket sysselsetter globalt mer enn 2000 medarbeidere fra 35 nasjoner og er i dag Tysklands største olje- og gassprodusent. Gjennom datterselskapene innen transport og gasshandel, som Wintershall driver i samarbeid med russiske Gazprom, er BASF-datterselskapet også en viktig gassleverandør på det tyske og europeiske markedet.

Wintershall. Vi former fremtiden.

Nærmere informasjon finner du på Internett på www.wintershall.com eller på Twitter, Facebook og YouTube.

Kontakt: Michael Sasse

Siste nyheter

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.03.2019 Rekordproduksjon for Wintershall

Produksjon på 171 million fat oljeekvivalenter overstiger tidligere nivå betydelig

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.