Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
07.03.2018

Wintershall øker lønnsomheten kraftigBetydelig vekst i salg og driftsresultat (EBIT)

Drilling Platform Wintershall APA

Kassel. BASFs datterselskap, Wintershall, har presentert et betydelig forbedret resultat for 2017. «Sammenlignet med 2016 har vi styrket resultatet betraktelig og forbedret inntjeningsevnen. Vi er helt klart i en vekstposisjon,» sa konsernsjef Mario Mehren på selskapets årlige pressekonferanse i Kassel. Med sterk produksjonsøkning de siste årene forventer Mehren at Wintershall vil sette ny rekord i 2018, når ytterligere produksjon kommer i gang. Dermed ligger det an til en fortsatt økning i salg og driftsresultat. I tillegg planlegger Wintershall oppstart av leting etter olje- og gass i Brasil. Den planlagte fusjonen mellom Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG vil gi økt momentum: «Dette gir Wintershall spennende muligheter for videre vekst.»

I 2017 økte Tysklands største internasjonalt aktive produsent av olje og gass driftsinntektene (EBIT) før ekstraordinæreposter med 53 prosent (276 millioner euro) til 793 millioner euro (2016: 517 millioner euro). Dette skyldes hovedsakelig høyere priser på olje og gass og større inntekter fra   gassfeltet Yuzhno Russkoye. Omfattende tiltak for å optimalisere lete- og teknologiprosjekter samt vellykkede kostnadsreduserende tiltak i driften har også bidratt til det positive resultatet. EBIT økte med 544 millioner euro (pluss 109 prosent) til 1043 millioner euro (2016: 499 millioner euro). Dette inkluderer særskilte inntekter fra reversering av nedskrivninger i Norge og Nederland samt salg av andeler i Aguda Pichana-feltet i Argentina. Dette ble delvis oppveiet av et svekket leteresultat i Norge. Resultater etter skatt og minoritetsinteresser økte med 357 millioner euro (pluss 99 prosent) til 719 millioner euro (2016: 362 millioner euro).

«Målet vårt om langt høyere inntjening for BASF-konsernet fra olje- og gassvirksomheten i 2017 ble oppnådd takket være det sterke resultatet fra Wintershall-teamet», fortalte Wintershalls konsernsjef. For eksempel økte salget til tredjeparter med 476 millioner euro (pluss 17 prosent) til 3244 millioner euro sammenlignet med foregående år (2016: 2768 millioner euro) som et resultat av høyere priser og volumer. Prisen på Brent råolje lå i gjennomsnitt på 54 dollar fatet i 2017 (2016: 44 dollar). Gassprisene på det europeiske spotmarkedet økte med ca. 24 prosent sammenlignet med foregående år. Veksten i volum skyldes hovedsakelig økt salg av gass.

Olje- og gassproduksjon fortsatt på rekordnivå

Selskapet klarte å opprettholde produksjonen av olje og naturgass på samme nivå som fjoråret (2016: 165 millioner fat oljeekvivalenter). I 2017 gjennomførte Wintershall totalt sju lete- og avgrensningsbrønner i jakten på olje- og gassforekomster, og tre av disse var vellykket. Olje- og gassreservene økte med 3 prosent sammenlignet med utgangen av 2016, og endte på 1677 millioner fat oljeekvivalenter (2016: 1622 millioner foe). Wintershall erstattet 133 prosent av volumene som ble produsert i 2017. Reserve-til-produksjonsraten er om lag10 år (2016: ti år). Dette er basert på Wintershalls produksjon i 2017 og reservene ved årets slutt. «Bare siden 2011 har vi økt produksjonen med ca. 50 prosent, uten at det har gått på bekostning av fremtiden», sa Mehren. Årsaken til dette er at Wintershall i samme periode også klarte å øke reservene sine med nesten 50 prosent.

Totalt planlegger Wintershall å investere rundt 3,5 milliarder euro i olje- og gassaktiviteter innen 2022. Det er omtrent en femtedel (18 prosent) av BASF-konsernets totale investeringer i perioden 2018–2022.

Wintershall DEA blir sentral aktør i Europa

I desember 2017 ble det kunngjort banebrytende endringer: BASF og LetterOne har inngått intensjonsavtale om fusjonering av respektive olje- og gassvirksomheter. Det nye selskapet, Wintershall DEA, vil ha som mål å bli et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Europa, med utmerkede vekstmuligheter. Børsnotering (IPO) av det nye joint venture-selskapet planlegges på mellomlang sikt. «Porteføljene til de to selskapene utfyller hverandre perfekt. Vi kan styrke produksjonen i Europa ytterligere og utvide produksjonsregionene våre i Sør-Amerika og Nord-Afrika», forklarte Mehren. «Wintershall DEAs årlige produksjon vil kunne overstige 215 millioner foe. Det er omtrent 600 000 fat per dag[1],» sa Mehren. Tre fjerdedeler av produksjonen ville komme fra Wintershall.

Russland er fortsatt den viktigste kjerneregionen

På slutten av 2017 kunne Wintershall feire 10-årsjubileum for naturgassfeltet Yuzhno Russkoye i Vest-Sibir. Her har selskapet hatt en årlig platåproduksjon på 25 milliarder kubikkmeter naturgass siden 2009. I løpet av første halvdel av 2018 vil produksjon nå totalt 250 milliarder kubikkmeter. Dette tilsvarer omtrent Tysklands forbruk av naturgass de siste tre årene. Naturgassvolumene som produseres fra dette feltet blir transportert til Europa via blant annet rørledningen Nord Stream. Wintershall bidrar dermed i stor grad til sikker forsyning av gass i Europa. Utbyggingen av blokk 1 A i Achimov-formasjonen på Urengoy-feltet, der Wintershall har en andel på 50 prosent, fortsetter. Ved utgangen av 2017 ble det produsert naturgass fra 88 brønner, noe som resulterte i en produksjonsøkning på 6,6 milliarder kubikkmeter naturgass i 2017. Sammen med Gazprom planlegger Wintershall også utbygging av blokk 4 A og 5 A i Achimov-formasjonen.

Wolgodeminoil, som er et joint venture-samarbeid mellom Wintershall og det russiske RITEK i Sør-Russland, feiret nylig 25-årsjubileum.  Samarbeidet mellom de to selskapene anses som banebrytende for tysk-russisk oljeproduksjon og er et eksempel på vellykket bilateralt samarbeid og felles økonomisk suksess. «Våre felles prosjekter, i tillegg til samarbeidet gjennom 25 år med våre russiske partnere, viste i fjor igjen at vi har klart å skape et pålitelig, stabilt og vellykket tysk-russisk samarbeid,» understreket Mehren. «Med utgangspunkt i dette partnerskapet og med betydelige naturgassreserver i Sibir, vil Russland fortsette å være et av de viktigste områdene i selskapets portefølje. Russland er og forblir den viktigste partneren for Wintershall», la han til.

Norge: Overgår forventningene

I Norge har Wintershall fortsatt å utvide aktiviteten og har mer enn oppfylt egne målsetninger. «Den innovative utbyggingsløsningen for Maria-feltet med produksjonsanlegg på havbunnen og tilkobling til eksisterende infrastruktur, gir oss store fordeler med tanke på kostnader», sa Mehren. Produksjonen i Norskehavet startet opp i desember 2017, ett år tidligere enn planlagt. Kostnadene på omtrent 1,2 milliarder euro viste seg å være nærmere 25 prosent lavere enn tidligere budsjettert. Maria er det første prosjektet i Norge som Wintershall har hatt ansvaret for gjennom hele utbyggingsprosessen – fra leting til produksjonsoppstart.

«Wintershall sin ferdigstilling av dette komplekse offshoreprosjektet vitner om høy grad av effektivitet og kunnskap – og ikke bare i norsk målestokk. Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse både for oss og for bransjen generelt», understreket Mehren. Maria er selskapets største egenopererte offshore-investering til nå. Utviklingen av Ivar Aasen og Edvard Grieg fortsatte også med ytterligere brønner.

I tillegg har selskapet feltene Aasta Hansteen og Nova (tidligere Skarfjell), og olje- og gasselskapets fremtidige prosjektportefølje ser dermed svært solid ut: «Vi tar sikte på å levere Plan for utbygging og drift (PUD) for Nova til olje- og energidepartementet i løpet av første halvdel av 2018», fortsatte Mehren. I utbyggingsløsningen ser man for seg å koble olje- og gassreservoaret via en havbunnstilkobling til den nærliggende Gjøa-plattformen. I slutten av februar 2018 var kontrakter til en verdi av omtrent 190 millioner euro allerede tildelt.

Disse store prosjektene er ikke bare milepæler for selskapet. De bekrefter også viktigheten av olje- og gassproduksjon i Nordsjøen, som fortsatt er en av de viktigste produksjonsregionene i Europa. Nordsjøen og landene rundt sørger for omtrent halvparten av naturgassen som brukes i EU.

Wintershall utvidet lisensporteføljen i Norge med seks nye utvinningstillatelser i januar 2018, i TFO-runden for 2017. Wintershall er operatør for tre av lisensene og alle er lokalisert i selskapets kjerneregioner.

Sør-Amerika: Investering i fremtiden

Wintershall kan se tilbake på lange tradisjoner i Argentina: i 40 år har selskapet drevet letevirksomhet og produksjon av hydrokarboner med stor suksess. I dag er Wintershall involvert i totalt 15 felt på land og til havs og er operatør for to av disse. «I flere tiår har vi bidratt til olje- og gassindustrien i Argentina. I dag er vi også operatør av to lisenser som det utvinnes ukonvensjonell olje fra i pilotfasen», sier Mehren.

Aguada Federal- og Bandurria Norte-blokkene ligger i Neuquén-provinsen og er lokalisert i den lovende Vaca Muerta-formasjonen. Etter implementering av et skiferolje-pilotprosjekt i Aguada Federal i 2015 ble tre horisontale pilotbrønner boret i 2017 i Bandurria Norte. Her kunne teamet dra nytte av erfaringen fra det foregående prosjektet og dermed fullføre borekampanjen tidligere og med lavere kostnader. Begge prosjektene vil bli testet i 2018. «Vi har den teknologi og kompetanse som er nødvendig for å bore brønner i krevende geologiske forhold og samtidig etterleve de høyeste HMS-standarder», sa Mehren.

Wintershall har funnet olje i CN-V-blokken i Mendoza-provinsen. I 2018 vil det bli boret enda en letebrønn i blokken, og Wintershall kommer til å ta over som operatør. I Tierra del Fuego har man startet arbeidet med å utvide gassbehandlingsanlegget for Cuenca Marina Austral 1-lisensen.

Wintershall solgt seg ned i Aguada Pichana-lisensen i Neuquén-provinsen. Selskapets andeler i Aguada Pichana Oeste (Vest)-blokken ble solgt til Pan American Energy LLC, Buenos Aires, Argentina og YPF S.A., Buenos Aires, Argentina. Wintershall reduserte sine andeler i Aguada Pichana Este (Øst)-blokken marginalt gjennom salget av andeler til Total Austral S.A., Buenos Aires i Argentina tidlig i 2018.

Wintershall tar også sikte på å utvide aktivitetene i Sør-Amerika samt delta i olje- og gassleting utenfor kysten av Brasil. «Vi kommer til å delta i lisensrundene for 2018» kunngjorde Wintershalls konsernsjef. Kysten utenfor Brasil anses som en av de mest lovende oljeregionene i verden.

Midtøsten: Vellykket boring av Shuwaihat-6-brønnen

I 2017 fullførte Wintershall sin andre vellykkede letebrønn (SH-6) i Shuwaihat-feltet i Abu Dhabi. Dette ble gjort betydelig raskere og med lavere kostnader enn planlagt. SH-6-brønnen ble boret fem kilometer ut i Persiabukta.

Surgass- og kondensatfeltet Shuwaihat ligger i den vestlige delen av Abu Dhabi, omtrent 25 kilometer vest for industribyen Ruwais. Som operatør etterlever Wintershall de høyeste HMS-standarder og kan se tilbake på mer enn 40 års erfaring med sikker utbygging og produksjon av surgassfelt.

Wintershall har allerede hatt virksomhet i Abu Dhabi i flere år og planlegger en strategisk utvidelse av sitt engasjement i regionen. I juni 2012 signerte Wintershall, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) og det østerrikske selskapet OMV en avtale om teknisk evaluering av Shuwaihat-feltet. Den tekniske evalueringen er foreløpig gjennomført med en seismisk 3D-undersøkelse (2015) og to letebrønner (2016 og 2017), og dataene blir nå vurdert. Ytterligere utbyggingsløsninger for Shuwaihat-feltet er under utredning.

I Libya er Wintershall operatør for åtte landbaserte oljefelt i lisensene 96 og 97. I begge lisenser ble råoljeproduksjon først avbrutt i mars 2017, men i samsvar med en avtale med det statseide National Oil Corporation (NOC), kunne produksjonen gjenopptas fra juni til oktober med produksjonsrater på 55 000 fat olje per dag (FOPD) for lisens 96 og 10 000 FOPD for lisens 97. På grunn av streik ble produksjonsarbeidet i lisens 96 nok en gang satt på vent frem til slutten av januar 2018. Wintershall forhandler på nåværende tidspunkt om rammeverket for fremtidig samarbeid med NOC. Oljefeltet Al Jurf utenfor kysten av Libya, der Wintershall har andeler, var i kontinuerlig drift i hele 2017.

Innenlandsproduksjon bidrar til forsyningssikkerhet

Wintershall kompletterte og satte i produksjon tolv nye brønner som en del av en borekampanje i Emlichheim-lisensen nær den tysk-nederlandske grensen. Emlichheim er et av Tysklands største og mest tradisjonsrike områder for oljeproduksjon. Wintershall har hatt stabil produksjon av råolje her i over 70 år. Siden Emlichheim fortsatt har uutnyttede reserver, har Wintershall gjennomført undersøkelser av oljefeltet med moderne, høyoppløselig 3D-seismikk. De foreløpige resultatene av de grensekryssende målingene som ble foretatt i februar 2018 vil være tilgjengelige tidlig i 2019.

I tillegg har Wintershall gjennomført en borekampanje i Mittelplate-feltet i den tyske delen av Nordsjøen. Wintershall har 50 prosent av andelene i det største tyske oljefeltet, der DEA er operatør. Mittelplate bore- og produksjonsplattform bidrar i betydelig grad til forsyningen av Tyskland. Siden produksjonsstart i oktober 1987 har mer enn 34 millioner tonn olje blitt utvunnet fra oljereservoaret. Mer enn 30 år med problemfri produksjon i Waddensjøen er bevis på at oljeproduksjon kan fungere side om side / gå hånd i hånd med miljøvern. For å sikre at Mittelplate også i fremtiden kan bidra til produksjonen i Tyskland har Wintershall og DEA satt i gang enda en borekampanje som vil vare fra 2017 til 2022.

Ved Barnstorf i Niedersachsen, der Wintershall har sin tyske virksomhet, har selskapet foretatt en vellykket modernisering av prosesseringsanlegget for råolje og har boret fem nye brønner i Bockstedt. Den første av disse er allerede satt i produksjon. Høsten 2017 startet Wintershall i tillegg byggingen av et nytt laboratorium. Den nye bygningen har en verdi på 5,8 millioner euro og skal etter planen være klar til drift på sensommeren 2018. Hovedlaboratoriet i Barnstorf prosesserer blant annet ca. 2000 prøver per år fra alle Wintershalls lokasjoner verden over. Ordrevolumet til laboratoriet har økt med omtrent 30 prosent siden 2012.

I begynnelsen av 2017 gjennomførte Wintershall en seismisk 3D-undersøkelse i Landau i den sørlige delen av Pfalz-regionen. Geologer og reservoaringeniører undersøker nå potensialet for nye borekampanjer. Wintershall har utvunnet råolje i Landau i mer enn 60 år.

Infrastruktur skal sikre gassforsyningen i Europa

Gjennom Nord Stream AG, som har hovedkontor i Zug i Sveits, har Wintershall en andel på 15,5 prosent i rørledningen Nord Stream, som ble satt i drift i 2011. Rørledningen som går fra Russland gjennom Østersjøen til kysten av Tyskland, er med på å styrke forsyningssikkerheten i Europa med en total årlig kapasitet på 55 milliarder kubikkmeter naturgass.

I tillegg er Wintershall med på å finansiere det nye Nord Stream 2-prosjektet. Implementeringen av den nye rørledningen vil styrke infrastrukturen og forsyningssikkerheten i Europa, noe som er spesielt viktig med tanke på produksjonsnedgangen i denne regionen. I april 2017 signerte Wintershall og fire andre europeiske energiselskaper langsiktige finansieringsavtaler med prosjektselskapet Nord Stream 2 AG. I avtalene forplikter selskapene seg til å sørge for langsiktig finansiering på 50 prosent av de totale prosjektkostnadene, som per i dag er estimert til 9,5 milliarder euro. Wintershall skal stille med opptil 950 millioner euro. Per 31. desember 2017 er allerede 324 millioner euro av dette beløpet blitt brukt. Gazprom eier alle aksjene i prosjektselskapet Nord Stream 2 AG. I slutten av januar 2018 fikk Nord Stream 2 tillatelse til å bygge og drifte rørledningssystemet i tyske farvann i tillegg til ilandføringsområdet i Lubmin i nærheten av Greifswald.

Fremtidsutsikter for 2018

I 2018 skal Wintershall fortsette å investere i økt olje- og gassproduksjon, spesielt i Russland, Norge og Argentina. Nøkkelprosjekter i årene som kommer vil være Nova og Aasta Hansteen i Norge, prosjektene i Achimov-formasjonen i Russland samt prosjektene våre i provinsene Tierra del Fuego og Neuquén i Argentina. Selskapets produksjon i Europa vil fortsatt ha fokus på økt effektivitet. Samtidig skal Wintershall fortsette sine leteaktiviteter.

«Planene våre for 2018 er basert på en gjennomsnittlig Brent oljepris på 65 dollar per fat og en vekslingskurs på 1,20 dollar per euro. Gasspriser i Nordvest-Europa forventes å være på samme nivå som i 2017», sa Mehren. «Vi forventer betydelig økning i salg og EBIT før ekstraordinære poster. Positiv prisvirkning samt høyere produksjon gjennom felt som nylig er satt i gang, særlig i Norge, vil være avgjørende her». 

Fremtidsrettede uttalelser og prognoser

Denne rapporten inneholder uttalelser om fremtidige hendelser. Disse uttalelsene er basert på styrets nåværende estimater og prognoser samt aktuell tilgjengelig informasjon. De fremtidsrettede uttalelsene må ikke tolkes som garantier for fremtidig utvikling og resultater. Fremtidige hendelser og resultater er avhengig av en rekke faktorer med ulik risiko og usikkerhet og kan være basert på antagelser som kan vise seg å være unøyaktige. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere de fremtidsrettede uttalelsene i denne pressemeldingen.


[1] Basert på produksjonstall for 2016.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Relaterte nyheter

No news available.

Siste nyheter

21.03.2019 Rekordproduksjon for Wintershall

Produksjon på 171 million fat oljeekvivalenter overstiger tidligere nivå betydelig

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

16.10.2018 Norge sikrer Europas langsiktige energiforsyning

Konsernsjef i Wintershall diskuterte behovet for naturgass med statsminister Erna Solberg i Berlin