Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Vår virksomhet En ledende operatør på norsk sokkel

Wintershall Norge er et selskap med fokus på leting, utbygging og produksjon av olje og gass. Vi er en av de ledende operatørene på norsk kontinentalsokkel med ekspertise innenfor leting, boring, feltutbygging, produksjonsdrift og forretningsutvikling.

Wintershall ansatt
Wintershall Norge kan vise til fantastiske meritter innenfor leting og dette er utgangspunktet for virksomhetens suksess i Norge. Vi har omtrent 50 lisenser i noen av de mest produktive områdene på norsk kontinentalsokkel.

Leting

Wintershall Norge kan vise til fantastiske meritter innenfor leting og dette er utgangspunktet for virksomhetens suksess i Norge. Vi har rundt 50 lisenser i noen av de mest produktive områdene på norsk kontinentalsokkel.

En kan aldri være sikker på suksess når det kommer til leting, men våre geologers og geofysikeres lidenskap og kunnskap, kombinert med avansert teknologi, sørger for at vi har gode muligheter for olje- eller gassfunn.

Wintershall ansatt
Wintershall Norge kan vise til fantastiske meritter innenfor leting og dette er utgangspunktet for virksomhetens suksess i Norge. Vi har omtrent 50 lisenser i noen av de mest produktive områdene på norsk kontinentalsokkel.

Letefokus på norsk sokkel

Boring må til for å gjøre funn, men før vi går i gang med en leteoperasjon vurderer vi alltid all kunnskap og informasjon for å øke sjansen for funn. Våre fagpersoner gjør en nøye vurdering av seismikk og innsamlede data før det avgjøres om et prospekt er interessant.

I Wintershall Norge jobber vi kontinuerlig med å forbedre vår funnrate. Norge er utpekt som et vekstområde i Wintershall sin globale strategi. Derfor satser selskapet over halvdelen av sitt globale letebudsjettet på norsk sokkel.

Utbygging Den neste kapittelet i Wintershall Norges eventyr

Wintershall Norges ekspansjon på norsk sokkel har allerede begynt – med hovedvekt på utbygging av de egenopererte felt. Vellykket leting og investering i utbyggingsprosjekter krever ingeniører, forskere og støttepersonell for at vi skal kunne nå produksjonsmålene våre.

Utbygging av felt for produksjon krever personell med bred kompetanse. Intern ekspertise dekker leting, detaljert geologi, tolking og modellering, reservoarteknologi, installasjonsvalg, boreteknologi og prosjektlevering. Vi har rekruttert kompetent personell med evne til å ta utbyggingsavgjørelser og planlegge vellykkede feltutbygginger. Samarbeid mellom lisenspartnerne og myndighetene er viktig i dette arbeidet.

Boring & Brønn Støtter våre målsetninger

Wintershall Norges eksperise innen bore- og brønnoperasjoner har spilt en viktig rolle på veien mot å bli en ledende operatør på norsk sokkel. Teknologien og ekspertisen i denne avdelingen bistår arbeidet til lete-, utbyggings- og produksjonsteamene.

Vi tror ting skjer når vi har den nødvendige ekspertisen for å kunne planlegge og utføre komplekse og kostbare boreoperasjoner. Vi inngår produktive og rettferdige forretningsforhold med alle våre partnere og leverandører, og vi har en kompromissløs holdning til HMS.

Å arbeide på norsk sokkel betyr å arbeide under noen av de hardeste værforholdene i verden. Vi er kompromissløse når det gjelder våre ansattes helse og sikkerhet.

Vi erkjenner at vi har et ansvar for å bevare det sårbare miljøet, og vi jobber hardt for å begrense miljøkonsekvensene av vår virksomhet.

Det viktigste for selskapet er å sørge for sikkerheten til menneskene som arbeider med prosjektene våre. Det første vi tenker på hver dag er hvordan vi sørger for at de har det bra.

Ellen Braune, Leder av Drilling & Wells

Wintershall Norge er en ledende operatør på norsk kontinentalsokkelen.

I 2015 tok vi et steg videre da vi overtok operatørskapet for vårt første undervannsfelt, Vega. Sammen med Brage-plattformen er vi nå operatør for to produserende felt.

Vår daglige produksjon ligger nå på 100.000 fat oljeekvivalenter per dag som gjør oss til en av de store produsentene i Norge. I løpet av den siste halvdelen av dette tiåret begynner vi og å produsere fra våre egne utviklingsprosjekter.

Vi har et sterkt engasjement i utviklingen av norsk sokkel. For å nå målene er vi beredt til å investere i utbyggingsprosjekter for å sikre produksjon og infrastruktur i flere tiår.

Forretningsutvikling & kommersielt Strategisk utvikling og forretningsutvikling

Forretningsutviklingsavdelingen har ansvar for forretningsrådgivning, så vel som strategisk utvikling og forretningsutvikling. Forretningsutvikling omfatter kjøp og salg av lisenser for å optimalisere porteføljen. I alt vi gjør har vi fokus på verdiskaping i alle fasene av energisyklusen – fra letefasen til utbygging og produksjon.

Helt siden Wintershall etablerte seg i Norge i 2006 har vi vært på jakt etter fusjoner og oppkjøp som kan være med å bidra til at vi når vårt mål om å bli en ledende operatør på norsk kontinentalsokkel.

Vi jobber tett med våre porteføljeansvarlige for å etablere et best mulig kommersielt rammeverk rundt hver lisens. Vi utvikler strategien i tett samarbeid med resten av organisasjonen.

LISENSPORTEFØLJE & PARTNERSKAP

Det er spennende tider for Wintershall Norge. Vi arbeider hardt sammen med våre partnere i industrien for at selskapet skal videreutvikles som en ledende operatør og fortsette verdiskapingen både for oss og for det norske samfunnet.

Nils Helge Sørgård, Leder av Business Development & Commercial

Teknologi Ledende operatør med fokus på teknologi

Wintershall Norge investerer i den beste teknologien for å sørge for den reneste og mest effektive produksjonen av olje og gass. Vi har skapt tette forhold til de beste teknologiske universitetene og forskningsinstituttene i Norge – både i Stavanger og i Trondheim – og vi arbeider tett med disse for å forbedre olje- og gassutvinningen og fremme effektiviteten i hele verdikjeden.

Vi arbeider også tett sammen med andre ledende selskaper på norsk sokkel gjennom oljeindustriens interesseorganisasjon Norsk olje og gass, hvor vi er med å ta vår del av ansvaret for forbedringer i hele industrien. Over halvparten av Wintershalls forskning- og utviklingsbudsjett investeres i Norge og bidrar til at vi kan være kreative, åpne, ansvarlige og initiativrike.

De siste ti årene har vi gjort flere spennende funn på norsk sokkel. Vi benytter topp moderne avbildningsteknologi som sikrer oss kontinuerlig forbedring. Vi investerer også i den aller beste, utprøvde og testede boreteknologien for å sørge for effektiv aktivitet offshore.

Anskaffelse Et tett samarbeid

Wintershall Norges anskaffelsesprosesser bidrar med økt verdiskapning gjennom tilbudskonkurranse, samt etterlevelse av lover og regler. Anskaffelsesprosessen er basert på likebehandling av tilbydere. Vi bruker Joint Qualification System (EPIM JQS fra 1. oktober 2018) i første utvelgelse av tilbydere. Våre leverandørers bidrag til verdiskapningen er betydelig. Derfor er samarbeidet mellom leverandører og Wintershall avgjørende. Vi vil gjerne være en foretrukket kunde blant leverandørene.

Leverandørside

Våre leverandører representerer inntil 95% av verdiskapningen offshore. Det er selvsagt viktig for oss at vi velger de rette leverandørene.

Cecilie Tefre, Direktør anskaffelser

Wintershall er et internasjonalt olje- og gasselskap Virksomhet på fire kontinenter

Wintershall er et internasjonalt olje- og gasselskap med virksomhet på fire kontinenter. Vi ser tilbake på 125 års boreerfaring. I mer enn 85 år har vi vært involvert i leting og produksjon av råolje og naturgass. Selskapet sysselsetter rundt 2000 personer fra 50 land. Vi er datterselskap av BASF, verdens største kjemiselskap.

wintershall.com

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.